Regulamin świadczenia usług w ramach serwisu Imprezowo.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

W RAMACH SERWISU IMPREZOWO.PL

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Regulamin określa zasady świadczenia Usług drogą elektroniczną w serwisie internetowym imprezowo.pl, prawa i obowiązki Użytkowników, zasady działania Serwisu oraz ochrony danych osobowych.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest zapoznanie się z treścią Regulaminu.

3. Przed zawarciem Umowy, Operator umożliwia Użytkownikowi zapoznanie się z Regulaminem w systemie teleinformatycznym w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Postanowienia Regulaminu wiążą Użytkownika od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu.

 

§ 2

Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dostawca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca działalność jako sklep, restaurację, punkty gastronomiczne lub oferująca innego rodzaju usługi cateringowe lub związane z organizacją imprez.

2. Gość – Użytkownik korzystający z Serwisu bez Rejestracji bądź logowania się do konta użytkownika.

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto – prowadzony dla Użytkownika panel w Serwisie, dzięki któremu możliwym będzie korzystanie z Serwisu, w ramach którego gromadzone będą dane Użytkownika, w tym dane osobowe.

5. Opinia – komentarze, opinie lub oceny zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie imprezowo.pl.

6. Operator – Imprezowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Zacisze 5, 43-300 Bielsko-Biała, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej pod numerem KRS: 0001065204, NIP: 5472241400, REGON: 526733994.

7. Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych przez Operatora, dostępna pod adresem: https://imprezowo.pl/polityka-prywatnosci.

8. Produkt - to usługa zamówiona przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, polegająca na przygotowaniu, ewentualnie także dostarczeniu przez Dostawcę we wskazane miejsce i w wybranym okresie posiłku, posiłków, zestawów posiłków lub usługi dodatkowej związanej z organizacją wydarzeń.

9. Prowizja – wynagrodzenie należne Operatorowi za skojarzenie stron Umowy za pomocą mechanizmów Serwisu, wymagalne w chwili jej zawarcia.

10. Regulamin – niniejszy regulamin.

11. Rejestracja – procedura założenia przez Użytkownika Konta w Serwisie.

12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

13. Serwis – portal internetowy działający pod adresem internetowym https://imprezowo.pl/ prowadzony przez Operatora na warunkach określonych w niniejszym dokumencie.

14. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie umożliwiająca m.in. zapoznanie się z ofertą Dostawcy, zakup Produktu od współpracujących z Operatorem Dostawców, jak również zamieszczenia Opinii w Serwisie.

15. Usługa płatnicza – usługa zapłaty oferowana przez wybrany przez Operatora podmiot świadczący usługi związane z dostarczaniem, utrzymaniem i obsługą płatności kartą kredytową, kartą płatniczą lub przelewem w ramach bankowości internetowej.

16. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która korzysta z Serwisu po zakończeniu procedury Rejestracji, bądź jako Gość.

17. Umowa – umowa zakupu Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Użytkownikiem i Dostawcą.

 

§ 3

Warunki świadczenia Usług

 

1. Operator prowadzi serwis internetowy imprezowo.pl w celu świadczenia Usług.

2. Serwis jest platformą internetową, udostępniającą Użytkownikom w szczególności możliwość:

a) zapoznania się z ofertą Produktów oferowanych przez Dostawców,

b) porównania Produktów oraz dokonania ich wyboru,

c) dokonania zamówienia Produktu w przypadku, gdy Produkty oznaczone są jedną z funkcji: „Kup”, „Dodaj do koszyka”, „Zamawiam”, „Zamawiam i płacę”, „Złóż zamówienie” lub „Zamów”, gdy adres dostawy podany przez Użytkownika znajduje się w obszarze dostaw zdefiniowanym dla Produktu przez Dostawcę oraz jest dostępny do zamówienia w danym czasie.

d) umieszczania Opinii,

e) zapoznawania się z Opiniami innych Użytkowników,

f) dostęp do Konta Użytkownika po jego utworzeniu, w tym gromadzenie w nim danych Użytkownika oraz dostęp do historii zamówionych Produktów,

g) otrzymywanie newslettera, po dobrowolnym wyrażeniu chęci jego otrzymywania i podaniu adresu e-mail w dedykowanym oknie.

h) otrzymywanie informacji o ofertach i promocjach, po dobrowolnym wyrażeniu chęci ich otrzymywania i podaniu adresu e-mail w dedykowanym oknie.

3. Korzystanie z Serwisu jest dla Użytkownika nieodpłatne.

4. Serwis prezentuje ceny, zdjęcia i opisy Produktów dostarczone mu przez Dostawców. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Serwisie są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach lub wyglądzie Produktu. Wygląd Produktu na zdjęciach może różnić się od zewnętrznego wyglądu Produktu bądź strony wizualnej realizowanej usługi. Zdjęcia Produktów stanowią propozycję podania Produktu w przypadku Produktów kulinarnych.

5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Serwisie poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Serwisu lub Dostawcy. Operator nie ponosi odpowiedzialności za istotne niezgodności Produktów i Usług z odpowiadającymi im zdjęciami czy opisami dostarczonymi Serwisowi przez Dostawcę oraz Operatora.

6. W oferowanych przez Dostawców Produktach mogą znajdować się składniki powodujące u Użytkownika alergie lub nietolerancje pokarmowe. Serwis zaleca Użytkownikowi sprawdzenie wskazanych informacji w opisie produktu w Serwisie, bezpośrednio na stronie internetowej Dostawcy lub poprzez bezpośredni kontakt z Dostawcą.

7. Umowa uważana jest za skutecznie zawartą w momencie skorzystania przez Użytkownika w Serwisie z jednej z opcji dokonania zamówienia, opłacenia stosownej zaliczki w wysokości 40% wartości zamówienia brutto oraz potwierdzenia przyjęcia zlecenia przez Dostawcę. Sposób realizacji zamówienia określa Dostawca. Termin dostawy Produktu lub realizacji usługi określa Użytkownik.

8. Serwis informuje Użytkowników o statusie zamówienia, statusie płatności, możliwości wystawienia opinii oraz po skutecznym zawarciu umowy przekazuje Użytkownikowi dane kontaktowe Dostawcy, z którym zawarł umowę. W przypadku skutecznego zawarcia umowy Użytkownik wyraża zgodę na przekazania jego danych kontaktowych Dostawcy, z którym zawarł umowę za pośrednictwem serwisu. Informacje te są przekazywane drogą elektroniczną na podany przy złożeniu zamówienia adres e-mail Użytkownika.

9. Operator nie jest sprzedawcą Produktów ani stroną Umów dokonywanych między Użytkownikami i Dostawcami.

10. Operator ma prawo organizowania własnych kampanii promocyjnych oraz akcji partnerskich z podmiotami zewnętrznymi z wykorzystaniem bonów zniżkowych lub kodów rabatowych obniżających cenę nominalną Produktu. Ostateczna cena nie może być niższa niż 1 zł brutto, nie uwzględniając kosztów dostawy.

11. Serwis przekazuje dane osobowe oraz teleadresowe Użytkownika wybranemu przez Użytkownika Dostawcy dla realizacji usługi, którą Użytkownik zamówił. W tym celu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i teleadresowych przez wybranego Dostawcę zgodnie z jego regulaminem dostępnym na karcie Dostawcy lub jego stronie internetowej, jeżeli Dostawca takowy posiada, jak również na bezpośredni kontakt ze strony Dostawcy w zakresie wykonania zamówienia.

12. Powierzenie przez Operatora bieżącej obsługi Serwisu podwykonawcom nie wymaga zgody Użytkownika.

13. Korzystanie z Serwisu wymaga spełnienia podstawowych warunków technicznych, takich jak połączenie z Internetem, aktualna przeglądarka internetowa, aktualny system operacyjny i działający adres poczty elektronicznej.

15. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usługi.

16. Operator wykonuje wszelkie działania mające na celu zapewnieni optymalnego działania Serwisu, w tym także modyfikuje jego techniczny i wizualny sposób działania, a także usuwa wszelkie utrudnienia bądź awarie bez zbędnej zwłoki

 

§ 4

Konto Użytkownika

 

1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika możliwe jest bez dokonywania Rejestracji bądź poprzez dokonanie Rejestracji w Serwisie i utworzeniu Konta. Niezależnie od wyboru trybu, korzystanie z Serwisu i zawieranie Umów z Dostawcami możliwe jest dopiero po zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki prywatności. Użytkownik jest zobowiązany posługiwać się własnymi, prawdziwymi danymi osobowymi.

2. Rejestracja polega na wprowadzeniu do Serwisu imienia, nazwiska, adresu email oraz hasła za pomocą formularza rejestracyjnego. W przypadku klientów instytucjonalnych zamiast imienia i nazwiska wprowadzona zostaje pełna nazwa podmiotu.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystania Konta przez osobę trzecią, jeżeli wykorzystanie to nastąpiło wskutek udostępnienia Konta osobie trzeciej przez Użytkownika bądź nienależytego zachowania przez Użytkownika poufności danych logowania.

4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Operator może odmówić utworzenia Konta o określonej nazwie, bądź usunąć konto istniejące, jeżeli jest ono już używane w ramach Serwisu lub jeżeli Operator poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami lub narusza dobra osobiste osób trzecich.

 

§ 5

Prawa i Obowiązki Użytkownika

 

1. Użytkownik zobowiązany jest do:

a. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,

b. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności,

c. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Serwisie niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem,

d. ilekroć jest to wymagane - podawania prawdziwych danych, które nie wprowadzają w błąd lub nie naruszają praw osób trzecich,

e. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,

f. przestrzegania praw majątkowych lub dóbr osobistych Operatora, Serwisu, Dostawców oraz osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników

2. Użytkownik ma prawo:

a. do nieprzerwanego dostępu do Serwisu z zastrzeżeniem § 7 ust. 2 lit. a) oraz § 11 Regulaminu.

b. powiadomić o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności, jak również o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usług - wysyłając informację pod adres: kontakt@imprezowo.pl

c. do rezygnacji w każdej chwili z otrzymywania powiadomień o promocjach i ofertach promocyjnych oraz z otrzymywania newslettera poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do imprezowo.pl za pomocą narzędzia internetowego określonego w treści przesyłanej korespondencji.

 

§ 6

Opinie

 

1. Operator umożliwia Użytkownikom dokonywanie ocen wykonania Umów przez poszczególnych Dostawców, w szczególności poprzez możliwość przyznawania im punktów i wystawianie Opinii. Z możliwości oceniania wyłączeni są Dostawcy, jak również ich współpracownicy i kontrahenci.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy, wystawione przez Użytkowników oceny nie będą publikowane. Użytkownik może zamieszczać Opinie tylko w przypadku skorzystania z oferty danego Dostawcy. W celu zamieszczenia Opinii Użytkownik może zostać poproszony o wskazanie danych osobowych w postaci np. imienia, adresu e-mail, numeru telefonu.

3. Operator jest upoważniony, lecz nie zobowiązany, do ujawnienia ocen, o których mowa w powyższych ustępach wszystkim użytkownikom Serwisu. Oceny ujawniane są w ciągu 7 dni. Operator ma możliwość usuwania wystawionych ocen.

4. Użytkownik zamieszcza oceny wyłącznie na własną odpowiedzialność. Operator może odmówić publikacji Opinii bądź usunąć opublikowaną, jeśli w jego ocenie jest ona niezgodna z prawem, narusza dobra osobiste bądź jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

 

§ 7

Prawa i Obowiązki Operatora

 

1. Operator zobowiązany jest:

a. do dołożenia wszelkich starań w zapewnieniu nieprzerwanego i prawidłowego dostępu do Serwisu,

b. do niezwłocznej naprawy zgłaszanych przez Użytkownika usterek w świadczeniu Usługi,

2. Operator ma prawo do:

a. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu oraz ze względu na działanie siły wyższej

b. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu i realizacją Usługi,

c. zablokowania konta Użytkownikom, których działalność narusza postanowienia powszechnie obowiązującego prawa i postanowienia Regulaminu.

 

§ 8

Odpowiedzialność Operatora

 

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działalność Dostawców, w tym Produkty oferowane przez Dostawców oraz poziom i jakość obsługi Użytkownika po zamówieniu Produktu, w szczególności nie jest zobowiązany do zwrotu pobranej Prowizji, bez względu na to, czy Umowa została zrealizowana, czy też rozwiązana, wypowiedziana, czy od niej odstąpiono bądź uznano za nieważną, poza przypadkami określonymi w Regulaminie bądź przepisach powszechnie obowiązujących.

3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, które uniemożliwiają mu korzystanie z Serwisu.

4. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw osób trzecich oraz wyrządzenia osobom trzecim szkody na skutek lub w związku z działaniami prowadzonymi przez Użytkownika w szczególności w przypadku naruszenia przez Użytkowników praw autorskich i innych praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość treści zamieszczonych w Serwisie udostępnianych ze stron internetowych Dostawców, w szczególności informacji dotyczących Produktów/Usług, w tym cen i opisów.

 

§ 9

Zamówienia

 

1. Użytkownik dokonuje zamówień poprzez wybór odpowiednich Produktów za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik loguje się na swoje Konto lub wypełnia formularz bez logowania klikając przycisk „Zamawiam i płacę”. Oznacza to zapoznanie się z regulaminem świadczenia usług w Serwisie oraz jego akceptację, jak również przyjęcie na siebie obowiązku zapłaty.

2. Po dodaniu Produktów w koszyku wyświetlone zostają kwoty częściowe oraz kwota całkowita składanego zamówienia wraz z odpowiadającymi im kwotami zaliczek. Kwota całkowita składanego zamówienia nie obejmuje ewentualnych kosztów dostawy zamówionych produktów i usług. Koszt dostawy płatnej ustala Dostawca.

3. Użytkownik otrzymuje emaila z podsumowaniem swojego zamówienia, informacjami o dostawcach, kwotami częściowymi, kwotą zamówienia bez ewentualnych kosztów dostawy płatnej, linkiem do płatności i załączonym Regulaminem w formacie pdf.

4. Za pomocą modułu płatności Użytkownik płaci 40% wartości zamówienia. Kwota ta w całości przelana zostaje na rachunek bankowy Operatora, do czasu akceptacji zamówień przez poszczególnych Dostawców.

5. Każdy z Dostawców ma 36 godzin na podjęcie decyzji o przyjęciu bądź odrzuceniu zamówienia, po tym czasie zamówienie uznaje się za odrzucone.

6. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Dostawcę, Użytkownik otrzymuje email z informacją o odrzuceniu danego zamówienia, linkiem do innych podobnych ofert oraz informacją o zwrocie pełnej kwoty zaliczki za odrzucone zamówienie.

7. Odrzucenie zamówienia przez konkretnego Dostawcę nie wpływa na zamówienia od innych Dostawców ujętych w koszyku, ponieważ stanowią one niezależne stosunki umowne.

8. W przypadku zaakceptowania zamówienia przez Dostawcę, Użytkownik otrzymuje email z potwierdzeniem akceptacji zamówienia oraz informacją, że skutecznie zawarł umowę z Dostawcą i od teraz będzie się z nim samodzielnie i bezpośrednio kontaktować celem realizacji zamówienia i dokonania pozostałej płatności.

9. Dwa dni po dacie wydarzenia, którego dotyczyło zamówienie, Użytkownik otrzymuje email umożliwiający wyrażenie Opinii.

10. Zwroty i reklamacje następują na zasadach określonych w regulaminach poszczególnych Dostawców, jeśli takowe posiadają, bądź na zasadach ogólnych określonych w prawie powszechnie obowiązującym.

11. W przypadku rezygnacji Dostawcy z realizacji zlecenia, całość zaliczki zostaje zwrócona, chyba że rezygnacja wynika z wyłącznej winy Użytkownika. Zwrot następuje w ciągu 3 dni roboczych.

12. Dostawca ma obowiązek wskazywać w systemie terminy w jakich nie świadczy on swoich usług.

 

 

§ 10

Reklamacje

 

1. Reklamacje dotyczące Produktów oferowanych przez Dostawców powinny być składane bezpośrednio do Dostawcy realizującego umowę sprzedaży Produktu.

2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanych ze świadczeniem usług przez Operatora w zakresie działania Serwisu.

3. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres: kontakt@imprezowo.pl lub pisemną na adres: Imprezowo sp. o.o., 43-300 Bielsko-Biała, ul. Zacisze 5.

4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Użytkownika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od jej doręczenia lub uzupełnienia, jeśli zgłoszenie reklamacyjne będzie niekompletne.

 

§ 11

Odstąpienie od Umowy

 

1. Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od Umowy dotyczącej Produktu na zasadach określonych przez Dostawcę w jego regulaminie, treści umowy bądź przepisach powszechnie obowiązujących.

2. Operator informuje, iż zgodnie z art. 38 pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jedn. Dz. U. 2017, poz. 683 ze zm.) iż w stosunku do umów, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia albo w stosunku do umów w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy. Szczegółowe zasady odstępowania od Umów powinny być potwierdzane przez Użytkownika bezpośrednio u Dostawcy.

 

§ 12

Siła Wyższa

 

1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Serwisu oraz przerwy w świadczeniu Usługi mające miejsce na skutek działania siły wyższej rozumianej jako zdarzenie, którego nie dało się przewidzieć i którego skutkom nie dało się zapobiec.

2. W szczególności za działania siły wyższej należy uważać katastrofalne działania przyrody (np. pożar, powódź, trzęsienie ziemi, huragan), akty władzy ustawodawczej i wykonawczej, zaburzenia życia zbiorowego (np. wojny, zamieszki, stany nadzwyczajne) oraz niesprawność serwerów, za pośrednictwem których dział Serwis.

3. W przypadku wystąpienia przypadku siły wyższej Operator zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Użytkownika o przerwie w świadczeniu Usługi i podania jej przyczyny.

 

§ 13

Ochrona danych osobowych

 

1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu realizowania usług świadczonych przez Serwis.

2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie, dostępną pod adresem https://imprezowo.pl/polityka-prywatnosci.

3. Użytkownicy akceptując Regulamin wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych.

 

§ 14

Rozwiązywanie sporów

 

1. W przypadku sporu wynikającego ze świadczenia usług przez Operatora na rzecz Użytkownika, w pierwszej kolejności prowadzone będą negocjacje w celu jego polubownego rozwiązania. Użytkownik i Operator postanawiają negocjować w dobrej wierze i do rozmów tych angażować osoby mające umocowanie do podejmowania wiążących decyzji.

2. Jeżeli w terminie 30 dni od momentu rozpoczęcia negocjacji Użytkownik i Operator nie osiągną porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla strony pozwanej.

3. W przypadku sporów z udziałem konsumentów, niezależnie od postanowień określonych w § 13 ust. 1 i 2 Regulaminu, Konsument może skorzystać z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów, Konsument może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 

§ 15

Dane kontaktowe Operatora

 

Wszelka korespondencja pisemna lub elektroniczna powinna być kierowana na następujące dane kontaktowe Operatora:

a) e-mail: kontakt@imprezowo.pl;

b) adres:

Imprezowo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zacisze 5

43-300 Bielsko-Biała

 

§ 16

Postanowienia przejściowe i końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Operator uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia zmian organizacyjnych lub prawnych Operatora, zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, zmiany funkcjonalności Serwisu. Operator powiadomi Użytkownika o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres e-mail podany Operatorowi przez Użytkownika. Użytkownicy będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie 14 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu nie zmienia ich treści i warunków.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie) bez dodatkowych opłat.

4. Regulamin wchodzi w życie 10.11.2023 r.